Version anglaiseVersion française

AGROCAMPUS OUEST

Dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderi in Moldova

N° 144544/tempus/2008/fr/jphes
backgound

Grupuri de lucru & activităţi

Un Comitet mixt de pilotaj , Universităţi - Întreprinderi , va asigura coordonarea activităţilor cu caracter general,  ştiinţifice, educaţionale şi politice, asigurând, de asemenea un bun management tehnic şi financiar. El va fi asistat de patru grupuri de lucru, fiecare dintre care va fi  responsabil de un obiectiv major după cum urmează :

1 - Grupul de lucru "Calitatea relevanţa instruirii” va testa pentru câteva domenii de instruire metodologia sondajului specialiştilor din mediul profesional şi absolvenţilor. Sondajele au scopul de a evalua gradul de adecvare a curriculum-ului la  cerinţele pieţei forţei de muncă.

2 - Grupul de lucru "Profesionalizare" are ca obiective :
- Informarea şi instruirea profesorilor moldavi despre activităţile de instruire profesionala a studenţilor în UE (instruire profesionala,  zilele profesionale, târgul locurilor de muncă, stagii, planul carierei), instrumente si structuri universitare implicate  in aceste activităţi
- Experimentarea, cu sprijinul specialiştilor din mediul profesional  din Moldova, activităţile aparent potrivite
- Va recomanda la sfârşitul proiectului activităţi pentru punerea în aplicare, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi a senatelor  universitare. Fiecare universitate va crea serviciile necesare (Departamente de stagii, Direcţii de parteneriat profesional).

3 - Grupul de lucru "Transferul de cunoştinţe in mediul profesional" va studia experienţa membrilor consorţiului din partea UE  si a experţilor cu privire la diversitatea de modalităţile de ajutor ştiinţific şi tehnic a întreprinderilor  (formare continua, activităţi de expertiza de câtre cadrele ştiinţifico- didactice, înfiinţarea unui Centru de Transfer Tehnologic ...). Grupul va organiza la Centul de Transfer Tehnologic al UTM
diseminarea transferului si valorificarea rezultatelor unor activităţi de cercetare si cicluri de instruire pentru întreprinderi si angajaţii lor.
La sfârşitul proiectului  Centrul, creat iniţial cu statut provizoriu va fi reorganizat in structura cu un statut juridic.

4 - Grupul de lucru "Creare si suport start-up-uri" urmează sa :
- Elaboreze programul si sa organizeze cicluri de instruire in domeniul antreprenoriatului.
- Sa pregătească un grup de profesori moldavi pentru realizarea cursurilor de antreprenoriat in  universitate lor.
- In măsura posibilităţilor, se vor  crea unele "incubatoare de afaceri" pe domenii, care urmează să fie identificate.

Mai multe informaţii generale despre proiect, studenţii vor fi implicaţi direct ca agenţi de realizare în anumite activităţi (crearea profesionale, de afaceri ...).

Controlul calităţii şi de monitorizarea vor fi realizate  de către experţi externi împreuna  cu personalul responsabil din proiect.

Realizarile grupurilor de lucru

Grupul n°1

Obiective

- Colectarea opiniilor specialiştilor din industrie si a absolvenţilor privind corespunderea conţinutului învăţământului universitar cerinţelor  pieţei de munca naţionale si internaţionale – pe de o parte si a adaptabilitatii absolvenţilor in piaţa muncii - pe de alta parte;
- Identificarea unor posibile deficienţe in  programele de instruire,
- Sensibilizarea întreprinderilor cu conţinutul proiectului si identificarea oportunităţilor de colaborare (stagii pentru studenţi, cursuri de formare continua a angajaţilor întreprinderilor...)
- Familiarizarea  profesorilor cu întreprinderile si stabilirea contactelor cu absolvenţii.

Realizări

- Efectuarea sondajelor (anchetări) în 6 sectoare disciplinare  (Psihopedagogie, Medicină Veterinară, Tehnologie alimentară, Cooperaţia de consum, Administraţie si Afaceri, Industria uşoara).
- Elaborarea modelelor de chestionare şi pretestarea lor  pentru a verifica adecvarea răspunsurilor la obiectivele  propuse.
- Anchetarea prin contact direct a conducătorilor întreprinderilor şi a absolvenţilor. Au fost anchetaţi 295 de angajatori si 650 absolvenţi angajaţi.
- Colectarea si prelucrarea electronica a rezultatelor anchetelor de chestionare.
- Analiza răspunsurilor  pe sectoare disciplinare şi prezentare orală (power point) a rezultatelor brute.
- Discuţii privind adecvarea metodologiei:
    •    Foarte buna pentru colectarea opiniilor şi stabilirea punctele slabe ale învăţământului universitar,
    •    Satisfăcătoare (buna)  pentru informarea întreprinderilor cu privire la posibilitatile de colaborare.

Consecinţe

Diverse după facultate:
- Modificări parţiale de conţinut a curriculum-ului, in particular creşterea ponderii lucrărilor practice necesare pentru activitatea profesionala
- Necesitatea de a mari durata si de reorganizare practicii in întreprindere, in special la nivelul 2 de masterat (mărirea duratei de instruire, încadrare  profesionala, dezvoltarea competentelor tehnologice si generice pe parcursul stagiilor) si pentru instruire in domeniul          antreprenoriatului
- Instruire antreprenoriala.

Cele sase universitati moldave au optat pentru extinderea anchetării la toate facultăţile lor.

In plus, universităţile intenţionează sa  organizeze pentru cadrele didactice stagii la întreprinderi in fiecare 3-4 ani pentru o mai buna cunoaştere a mediului de afaceri.

In sfarsit, posibilitatea de a lansa noi programe de instruire (nivel 1 Licenţa) sau cursuri pentru directori industriale (textile, construcţii civile ...)

Chestionar pentru angajatori / întreprinderi (exemplu)

Chestionar pentru absolvenţi / foşti studenţi (exemplu)

Grupul n° 2

Obiective

- Activităţi de informare a studenţilor cu privire la locuri posibile de muncă in conformitate cu competentele dobândite la universitate (repertoriul meseriilor pentru fiecare categorie profesionala),
- Cunoaşterea întreprinderii prin stagii cu diverse obiective (stagiu de iniţiere, stagiu tehnologic...)
- Realizarea lucrărilor de aplicată (teza de licenţa ori masterat  cu caracter de cercetare ori dezvoltare).
Obiectivul final este de a îmbunătăţi gradul  de angajare a absolvenţilor şi a facilita angajarea lor profesionala  in baza cunoştinţelor practice de funcţionare a întreprinderii .

Realizări

- Training in UE a membrilor grupului de lucru si a conducătorilor instituţionali (decani, şefi de catedre ) pentru activităţile de profesionalizare si organizare a stagiilor.
- Este unui repertoriu informatizat a întreprinderilor din sectoarele industrial si comercial (repertoriul meseriilor si competenţelor). Deasemenea se pracica organizarea targurilor locurilor de munca, exista un birou care sprijină studenţii în căutarea unui loc de muncă sau de practica.
- Universităţile partenere au iniţiat discuţii asupra organizării stagiilor in întreprinderi.
- Elaborarea unui set de ghiduri pentru organizarea stagiilor studenţilor si căutarea unui loc de lucru.
- Elaborarea si realizarea unei noi formule de stagii (conţinut, număr, durata,  tutorat ).
- Realizarea a 6 stagii de diploma in UE: 3 BE si 3 FR
- Extinderea experienţei de organizare a stagiilor de cercetare si dezvoltare la alte universităţi din Moldova. După o selectare prealabila au fost reţinute 300 rapoarte de stagiu printre cele mai bune si au fost retribuite  in conformitate cu   aceasta noua formula.

 Ghiduri concepute pentru studenţi :

Ghid stagiilor ; Regulament stagiilor ; Caietul stagiului de practica ; Ghid tezelor de licencenta ; Ghid tezelor de master ; Ghid cauta loc de munca :

 

Guide de stage

Règlement de stage
Cahier du stagiaire Guide de thèse de licence
Guide de mémoire de master Guide de recherche d'emploi

 

Grupul n°3

Obiective

- Furnizarea de cunoştinţe în mediul economic (modernizarea, recalificarea personalului): formula formare profesională pe tot parcursul vieţii sau de formare continua,
- Ajutor personalizat pentru a rezolva unele probleme practice din întreprinderi cu implicarea studenţilor masteranzi si a profesorilor (cadrelor didactico - ştiinţifice)
- Crearea unei platforme tehnologice de prelucrare a produselor de origine animală (lapte, carne pentru instruirea studenţilor  si profesioniştilor  (tehnologii moderne, diversificarea produselor, îmbunătăţirea calităţii ...).

Realizări

• Serviciile de formare continuă au fost create şi a fost pregati  personalul specializat în fiecare din universităţile din Moldova. Această evoluţie a fost realizata cu sprijinul partenerilor din UE, experţilor  şi centrelor de formare deja existente în alte universităţi din Moldova.

• Concomitent cu activităţile de formare continua, , grupul de lucru are studiază posibilitatea de pregătire complementara la distanţă a studenţilor de nivel master (studenţi, care se vad nevoiţi sa lucreze din necesitate economică, au puţin timp liber, dar care pot completa cunoştinţele prin formare la o distanţă), în unele licee din provincie, subordonate universităţilor sau  in centre de formare in alternanta.

• Universităţile, de asemenea, doresc să amplifice intervenţiile specialiştilor din mediul de afaceri

• Au fost organizate stagii de cercetare-dezvoltare pentru a răspunde la necesităţile întreprinderilor - vezi Activitatea 2

• A fost procurat utilajul necesar si  in conformitate cu cerinţele HACCP a fost amenajata platformă tehnologica  pentru prelucrarea cărnii şi a produselor lactate , în cadrul clădirii "Etalon ». Centrul include, de asemenea, un laborator de analize fizico-chimice, precum şi o sală de conferinţe.
Centrul « Etalon » este deja funcţional si disponibil pentru formarea practică  a studenţilor în domeniul prelucrării produselor alimentare. In plus, Centrul oferă posibilităţi de stagiere a persoanelor din mediul profesional si de testare a produselor alimentare
De menţionat, ca cheltuielile pentru amenajarea Centrului “Etalon”  au fost suportate in mare măsura de Universitatea Tehnica a Moldovei  (reparaţia capitala a clădirii, demersuri administrative pentru deschiderea Centrului, amenajarea laboratoarelor si a sălilor de curs, procurarea camerelor frigorifice...)

 

 Înainte : După :
Avant travaux Chambres froidesUtilaje :

Equipement 1 Equipement 2

Grupul n°4

Obiective

- Punerea în aplicare a unui curs de instruire antreprenorială a studenţilor, care ar urma sa fie inclus in programele de instruire
- Sprijinirea şi încurajarea creării întreprinderilor cu două variante: întreprinderi fictive create de studenţi  sub forma de exerciţii în incubatoare universitate şi crearea de afaceri reale.

Realizări

1 - Instruire antreprenoriala

- Stabilirea conţinutului programului de învăţământ (discuţii cu profesorii şi expert UE). Acord de pre - redactare. Examinarea textelor scrise pentru avize UE si actualizare. Redactarea definitiva si imprimarea manualului « Antreprenoriat. Iniţierea afacerii »  (300 pagini).
- Formarea grupelor de formatori-autori a cursurilor de instruire antreprenoriala (profesori din 6 universitari partenere MD) si profesorii responsabili  pentru predare acestui curs la fiecare universitate. (22 formatori).
- Realizarea experimentală a instruirii antreprenoriale în universităţi in baza de voluntariat si in afara orarului programat pentru 300 studenţi din masterat de la 5 facultăţi.
- Evaluarea preliminară a programului de instruire antreprenoriala si rezultatelor de câtre profesorii care au realizat cursul .
- Modalităţile de instruire antreprenoriala au fost deja incluse un programele de instruire a studenţilor la nivelele de licenţa si master.

2 - Crearea de întreprinderi

- Exerciţii de creare a întreprinderilor au fost realizate de studenţii. La UTM, de exemplu, a fost organizat un concurs pentru a menţiona cele mai bune planuri de afaceri a studentilor.
- Mai multe întreprinderi au fost create de studenţi (5 ASEM, 4 UTM, 3 UCCM, 3 USM, 3 US Comrat).
- Universitatile au examinat solicitarile de sprijin de afaceri în legătură cu expertiza academică. Cinci universitatile au creat centre de consultanţă pentru crearea întreprinderilor ori diversificarea activitaţilor economice.
- Universităţile au organizat ori participat la diferite conferinţe in domeniul antreprenoriatului de nivel naţional si internaţional.

Contacte

In Franţa
AGROCAMPUS OUEST
Direction des relations internationales
program@agrocampus-ouest.fr

In Moldova
Petru Todos
todos@adm.utm.md
Jorj CIUMAC
jciumac@yahoo.fr